Doprava zdarma do Balíkovny za nákup od 1 500,00 kč
Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Ochrana osobních údajů

1. Správce údajů a definice

 1. Správcem osobních údajů Zákazníků/Uživatelů Internetového obchodu, nazývaného také Prodávající, je: NATURAWIT SP. K., telefon: (žádný pro zemi Česká republika), DIČ: CZ686084481, IČO: 522887387.
 2. Správce údajů můžete kontaktovat:
  1. na poštovní adresu: LILIOWA 9, 57-350 KUDOWA-ZDRÓJ;
  2. na e-mailovou adresu: info@naturawit.cz.
 3. Uživatel – fyzická osoba vstupující na webové stránky internetového obchodu nebo využívající služby či funkce popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.
 4. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba, která je Spotřebitelem, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavírá Smlouva o prodeji na dálku s prodávajícím.
 5. Internetový obchod – web provozovaný prodávajícím, dostupný na následujících elektronických adresách (webech): www.naturawit.cz prostřednictvím, ze které může Zákazník/Uživatel získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zboží zakoupit nebo objednat poskytnutí služby.
 6. Newsletter - informace, včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002. o poskytování služeb elektronickými prostředky (sbírka zákonů z roku 2020, položka 344) od prodávajícího, zaslané zákazníkovi/uživateli elektronicky; jeho přijetí je dobrovolné a vyžaduje souhlas Zákazníka/Uživatele.
 7. Účet - soubor dat uložených v Internetovém obchodě a v IT systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi/Uživateli a jím zadaných objednávkách a uzavřených smlouvách, pomocí kterých může Zákazník/Uživatel zadávat objednávky a uzavírat smlouvy.
 8. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Účely, právní základ a doba zpracování údajů

 1. Za účelem implementace smlouvy o prodeji na dálku prodejce zpracuje:
  1. informace týkající se zařízení uživatele za účelem zajištění správného fungování služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v souborech cookie nebo jiných podobných technologiích, údaje o relacích, údaje o webovém prohlížeči, údaje o zařízení, údaje o aktivitě na webových stránkách, včetně jednotlivé podstránky;
  2. informace o geolokaci, pokud uživatel souhlasil s přístupem poskytovatele služeb ke geolokaci. Geolokační informace se používají k poskytování více přizpůsobených nabídek produktů a služeb;
  3. Osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa sídla, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, NIP (daňové identifikační číslo), číslo bankovního účtu nebo jiné osobní údaje nezbytné k dokončení nákupu a které musí být poskytnuto v rámci správce nákupního procesu.
 2. Tyto informace neobsahují údaje o identitě Uživatelů, ale v kombinaci s dalšími informacemi mohou představovat osobní údaje, a proto jim Správce poskytuje plnou ochranu podle GDPR.
 3. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR, za účelem poskytnutí služby, tedy smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s Nařízením a v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR, v souvislosti se souhlasem s používáním konkrétních cookies nebo jiných obdobných technologií, vyjádřeným vhodným nastavením webového prohlížeče v souladu se zákonem o telekomunikacích nebo v souvislosti se souhlasem s geolokací. Údaje jsou zpracovávány, dokud zákazník/uživatel nedokončí používání internetového obchodu.
 4. Správce se zavazuje přijmout veškerá opatření požadovaná podle čl. 32 GDPR, tj. s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na provedení a povaze, rozsahu a účelům zpracování, jakož i k riziku porušení práv a svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností, Správce zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající tomuto riziku.

3. Marketingové aktivity správce

 1. Na webových stránkách internetového obchodu může správce dat zveřejňovat marketingové informace o svých produktech nebo službách. Tento obsah zobrazuje Správce údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tedy v souladu s oprávněným zájmem Správce údajů spočívajícím ve zveřejňování obsahu souvisejícího s poskytovanými službami a obsahem propagačních kampaní, na kterých se Správce údajů podílí. Toto jednání zároveň neporušuje práva a svobody Zákazníků/Uživatelů, Zákazníci/Uživatelé očekávají, že obdrží podobný obsah, nebo jej dokonce očekávají nebo je jejich přímým účelem návštěvy webu/stránek Internetového obchodu.

4. Příjemci uživatelských dat

 1. Správce údajů zpřístupňuje osobní údaje uživatelů pouze zpracovatelským subjektům na základě uzavřených smluv pověřujících zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb Správci údajů, např. hosting a provoz webových stránek, IT služby, marketingové a PR služby.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 1. Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.

6. Práva subjektů údajů

 1. Každý subjekt údajů má právo:
  1. přístup (článek 15 GDPR) – získání potvrzení od správce údajů, zda jsou její osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou o osobě zpracovávány údaje, má tato osoba k nim přístup a získává tyto informace: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, o dobu uchovávání údajů nebo o kritériích pro jejich určení, o právu požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů a vznést námitku proti tomuto zpracování;
  2. obdržet kopii údajů (čl. 15 odst. 3 GDPR) - pro získání kopie subjektu údajů je první kopie zdarma a u dalších kopií může správce údajů uložit přiměřený poplatek vyplývající z administrativních nákladů;
  3. opravit (článek 16 GDPR) – požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají, nebo doplnění neúplných údajů;
  4. vymazat údaje (článek 17 GDPR) - požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud správce údajů již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování;
  5. omezit zpracování (článek 18 GDPR) – požádat o omezení zpracování osobních údajů, když:
   1. subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů – po dobu umožňující správci údajů ověřit správnost údajů,
   2. zpracování je nezákonné a subjekt údajů vznese námitku proti jejich výmazu a požaduje omezení jejich použití,
   3. Správce údajů již tyto údaje nepotřebuje, ale potřebuje je subjekt údajů ke stanovení, uplatňování nebo obhajobě nároků,
   4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování – dokud nebude určeno, zda právně oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody pro námitku subjektu údajů;
  6. předat údaje (článek 20 GDPR) - získat osobní údaje, které se jí týkají, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu, které poskytla správci údajů, a požádat o zaslání těchto údajů jinému správce, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním uzavřené a jsou-li údaje zpracovávány automatizovaně;
  7. vznést námitku (článek 21 GDPR) - vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů pro legitimní účely správce, z důvodů souvisejících s její konkrétní situací, včetně profilování. Správce následně posuzuje existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektů údajů nebo důvodů pro zjišťování, uplatňování nebo obhajobu nároků. Pokud jsou podle posouzení zájmy subjektu údajů důležitější než zájmy správce, bude správce povinen přestat údaje pro tyto účely zpracovávat;
  8. odvolat souhlas kdykoli a bez udání důvodů, ale zpracování osobních údajů provedené před odvoláním souhlasu bude i nadále zákonné. Odvolání souhlasu bude mít za následek, že Správce přestane zpracovávat osobní údaje za účelem, pro který byl souhlas vyjádřen.
 2. Za účelem uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce údajů pomocí poskytnutých kontaktních údajů a sdělit mu, jaké právo a v jakém rozsahu chce uplatnit.

7. předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v Polsku prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, kterého lze kontaktovat následovně:
 2. dopisem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 3. prostřednictvím elektronické schránky dostupné na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. Linka pomoci: 0048-606-950-0000.

8. pověřence pro ochranu osobních údajů

 1. V každém případě může subjekt údajů také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Správce přímo e-mailem nebo písemně na adresu Správce údajů uvedenou v části 1 bodu 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie.

9. Změny zásad ochrany osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie mohou být doplňovány nebo aktualizovány v souladu s aktuálními potřebami správce, aby zákazníkům/uživatelům poskytovaly aktuální a spolehlivé informace.

10. Soubory cookie

 1. Internetový obchod provádí funkce získávání informací o zákaznících, uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. dobrovolným zadáváním informací do formulářů pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře;
  2. ukládáním souborů cookie na koncových zařízeních (tzv. "cookies");
  3. shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu internetového obchodu (nezbytné pro správné fungování webu).
 2. Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka/Uživatele a jsou určeny pro používání webové stránky Internetového obchodu. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Internetový obchod používá soubory cookie pouze po předchozím souhlasu zákazníka/uživatele obchodu v tomto ohledu. Souhlasíte s používáním všech souborů cookie Internetovým obchodem kliknutím na tlačítko: „Zavřít“, když se zobrazí zpráva o používání souborů cookie Internetovým obchodem, nebo zavřením této zprávy.
 4. Pokud zákazník/uživatel Internetového obchodu nesouhlasí s používáním cookies Internetovým obchodem, může využít možnost: „Nesouhlasím“, která je rovněž dostupná ve zprávě o používání cookies. internetovým obchodem nebo provést změny na webu nastavení prohlížeče, který aktuálně používá (to však může mít za následek nesprávnou činnost webu internetového obchodu).
 5. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč/systém ze seznamu a postupujte podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právním základem pro zpracování osobních údajů z cookies jsou oprávněné zájmy Správce údajů spočívající v poskytování vysoce kvalitních služeb a zajištění bezpečnosti služeb.
 7. Internetový obchod používá dva základní typy souborů cookie: „soubory cookie relace“ a „trvalé soubory cookie“. Soubory cookie „relace“ jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění Internetového obchodu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka/Uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookie nebo do doby, než je Zákazník/Uživatel smaže.

Funkční soubory cookie (povinné)

www.naturawit.cz

monit_token: 365 dnů, cookie

shop_monit_token: 30 minut, cookie

client: 1 dnů, cookie

affiliate: 90 dnů, cookie

ordersDocuments: cookie

__idsui: 1095 dnů, cookie
Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

__idsual: 1095 dnů, cookie

__IAI_SRC: 90 dnů, cookie

login: cookie

CPA: 28 dnů, cookie

__IAIRSABTVARIANT__: 30 dnů, cookie

basket_id: 365 dnů, cookie

page_counter: 1 dnů, cookie

LANGID: 180 dnů, cookie

REGID: 180 dnů, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 dnů, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 dnů, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 dnů, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 dnů, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 dnů, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 dnů, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 dnů, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 dnů, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 dnů, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 dnů, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minut, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 dnů, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 dnů, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 dnů, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 dnů, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 dnů, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 dnů, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 dnů, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 dnů, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 dnů, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 dnů, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 dnů, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minut, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 dnů, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytické cookie

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 dnů, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Analytics

_ga_: 730 dnů, cookie
Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website, as well as dates for the first and most recent visit.

_ga: 730 dnů, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gid: 1 dnů, cookie
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

_gat: 1 dnů, cookie
Used to throttle request rate. Analytics anonymizes the IP address.

_dc_gtm_UA-#: 730 dnů, cookie
Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. Analytics anonymizes the IP address.

FPLC: 1200 minut, cookie
Non-HttpOnly cookie version named FPLC with a value hashed from the FPID value.

_gat[_]: 1 minut, cookie
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.

_gat_gtag: 1 minut, cookie
Used to analyze visitor browsing habits, flow, source and other information.

__utma: 730 dnů, cookie
Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmb: 30 minut, cookie
Used to determine new sessions / visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmc: cookie
Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

__utmt: 10 minut, cookie
Used to throttle request rate.

__utmz: 180 dnů, cookie
Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics.

__utmv: 730 dnů, cookie
Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

AMP_TOKEN: 365 dnů, cookie
Contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

FPID: 730 dnů, cookie
This cookie is named FPID (First Party Identifier) by default. The value stored in FPID will be used for setting the Client ID in the request to Google’s servers.

_gaexp: 90 dnů, cookie
Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.

_opt_awcid: 1 dnů, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Customer IDs.

_opt_awmid: 1 dnů, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Campaign IDs.

_opt_awgid: 1 dnů, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Ad Group IDs

_opt_awkid: 1 dnů, cookie
Used for campaigns mapped to Google Ads Criterion IDs

_opt_utmc: 1 dnů, cookie
Stores the last utm_campaign query parameter.

_opt_expid: 0.2 minut, cookie
This cookie is created when running a redirect experiment. It stores the experiment ID, the variant ID and the referrer to the page that's being redirected.

Google Analytics pixel: 999 dnů, tracking pixel
Pixel measures visits, clicks, and other digital behaviour. This allows to adapt your marketing strategy.

__utmli: 60 dnů, cookie
The cookie is part of the Enhanced Link Attribution feature that (tries to) distinguish clicks on links to the same destination in the in-page analyses. Contains the id (if any) of the clicked link (or its parent) to be read on the next page, so in-page analyses can tell where on the page the clicked link was located.

Google Maps

SID: 3650 dnů, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Reklamní cookies

Meta (Facebook)

fbsr_: cookie
Contains the signed request for the Facebook App user.

fbss_: 365 dnů, cookie
Shared session Facebook.

fbs_: 30 minut, cookie
Facebook session.

Meta Pixel: 999 dnů, tracking pixel
The Meta Pixel is a piece of code that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions taken by users of the site and allows you to make sure that your shop ads are shown to the right people.

_fbp: 90 dnů, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

fr: 90 dnů, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

_fbc: 730 dnů, cookie
Store last visit.

tr: cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

sb: 402 dnů, cookie
This cookie helps identify and apply additional security measures in case someone tries to access your Facebook account without authorization, for example by entering random passwords. It is also used to record information that will allow Facebook to recover a user's account if they forget their password, or to provide additional authentication if it suspects someone has hacked into their account. This includes, for example, \"sb\" and \"dbln\" cookies, which can securely identify a user's browser.

usida: cookie
Collects a combination of the user’s browser and unique identifier, used to tailor advertising to users.

wd: 9 dnů, cookie
This cookie helps direct traffic between servers and analyze how fast Meta Products load on different users. Thanks to cookies, Meta can also record the aspect ratio and dimensions of a user's screen and windows, and know whether the user has high contrast mode enabled, so it can present its sites and applications correctly. It can, for example, use \"dpr\" and \"wd\" cookies, among others, to provide the user with optimal device screen parameters.

locale: 9 dnů, cookie
This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser.

datr: 7 dnů, cookie
The purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user. This cookie plays a key role in Facebook's security and site integrity features.

www.naturawit.cz

RSSID: 180 dnů, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minut, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

Google Analytics

__gads: 395 dnů, cookie
To provide ad delivery or retargeting.


 1. Soubory cookie se používají pro následující účely:
  1. vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak zákazníci/uživatelé internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
  2. udržování relace Zákazník/Uživatel (po přihlášení), díky které Zákazník/Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového obchodu;
  3. určení profilu zákazníka/uživatele za účelem zobrazení doporučení produktů a odpovídajících materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 2. Software pro procházení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení Klienta/Uživatele. Zákazníci/Uživatelé mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie.
 3. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách internetového obchodu.
 4. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení zákazníka/uživatele mohou používat také inzerenti a partneři internetového obchodu spolupracující s internetovým obchodem.
 5. Síť Google může používat soubory cookie k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým zákazník/uživatel používá internetový obchod. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Doporučujeme, aby si zákazník/uživatel přečetl zásady ochrany osobních údajů těchto společností, aby se seznámil se zásadami používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics.
 7. Pokud jde o informace o preferencích zákazníka/uživatele shromážděné reklamní sítí Google, může zákazník/uživatel prohlížet a upravovat informace vyplývající ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Web online obchodu obsahuje zásuvné moduly, které mohou přenášet data zákazníků/uživatelů správcům, jako jsou: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
 9. Za účelem řádné implementace smlouvy o prodeji na dálku může správce dat sdílet údaje zákazníků/uživatelů s kurýrními subjekty. Aktuálně dostupné způsoby doručení v online obchodě jsou dostupné na adrese: https://www.naturawit.cz/cze-delivery.html.
 10. Za účelem řádné implementace smlouvy o prodeji na dálku může správce sdílet údaje zákazníků/uživatelů s online platebními systémy. Aktuálně dostupné platební metody ve formě plateb předem v Internetovém obchodě jsou dostupné na adrese: https://www.naturawit.cz/cze-payments.html.

11. Newsletter

 1. Zákazník může souhlasit se zasíláním obchodních informací elektronicky výběrem příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později v příslušné záložce. V případě udělení takového souhlasu obdrží Zákazník/Uživatel na zadanou e-mailovou adresu informace (Newsletter) z Internetového obchodu a další obchodní informace zasílané Prodávajícím.
 2. Zákazník se může kdykoli odhlásit z odběru newsletteru zrušením zaškrtnutí příslušného políčka na stránce svého účtu nebo pomocí formuláře https://www.naturawit.cz/newsletter.php a kliknutím na příslušný odkaz v obsahu každého newsletteru nebo prostřednictvím kanceláře zákaznických služeb.

12. Účet

 1. Zákazník/uživatel nesmí vkládat obsah do internetového obchodu ani poskytovat prodejci nezákonný obsah, včetně názorů a jiných údajů nezákonné povahy.
 2. Zákazník/uživatel získá přístup k účtu po registraci.
 3. V rámci registrace Zákazník / Uživatel uvede typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název společnosti, DIČ, údaje pro vystavení prodejního dokladu, přepravní údaje, e-mailovou adresu a vybere heslo. Zákazník/Uživatel zajišťuje, že údaje, které uvedl v registračním formuláři, jsou pravdivé. Registrace vyžaduje pečlivé přečtení Pravidel a označení na registračním formuláři, že Klient/Uživatel si Pravidla přečetl a plně přijímá všechna jejich ustanovení.
 4. Když je Zákazníkovi/Uživateli umožněn přístup k Účtu, je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb týkajících se Účtu na dobu neurčitou. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v Pravidlech.
 5. Registrace účtu na jedné ze stránek internetového obchodu znamená také registraci umožňující přístup na další stránky, kde je internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/Uživatel může smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli s okamžitou účinností vypovědět tak, že o tom informuje Prodávajícího e-mailem nebo písemně na adresu Správce údajů uvedenou v části 1, bodu 2. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie.
 7. Prodávající má právo ukončit smlouvu o poskytování služeb ohledně Účtu v případě ukončení poskytování nebo převodu služby Internetového obchodu na třetí osobu, porušení zákona nebo ustanovení Pravidel ze strany Zákazník/Uživatel, jakož i v případě nečinnosti Zákazníka/Uživatele po dobu 6 měsíců. Smlouva je vypovězena se sedmidenní výpovědní lhůtou. Prodávající může stanovit, že k opětovné registraci Účtu bude vyžadován souhlas Prodávajícího.
pixelpixelpixelpixelpixelpixel